Sterke daling van het fiscaal break-even punt van een vennootschap

Los van andere redenen is een vennootschap fiscaal terug een stuk interessanter geworden middels het thans permanent systeem van de liquidatiereserve. Ook het vanaf 1 juli 2015 ingevoerde systeem van de tax shelter voor startende ondernemingen dat een aftrek in de personenbelasting toelaat wanneer wordt ingeschreven op nieuwe aandelen van startende ondernemingen, biedt een belangrijk fiscaal voordeel aan particulieren die in een vennootschap investeren. Tot slot zijn er ook enkele minder evidente fiscale maatregelen toegankelijker gemaakt in hun gebruik.

Wij staan graag ter uwer beschikking voor verdere bespreking en/of toelichting.

1. Liquidatiereserve

 • Door het thans permanent systeem van de liquidatiereserve is het fiscaal break-even punt van vennootschappen sterk gedaald.
 • Op onze website vindt u een éénvoudige tool waar u mits invulling van belastbaar inkomen en aantal kinderen ten laste een indicatie krijgt of een vennootschap voor u al dan niet aangewezen is.

2. Tax shelter voor startende ondernemingen

 • Natuurlijke personen die inschrijven op aandelen via inbreng in geld uitgegeven door een startende KMO (rechtstreeks of via een erkend startersfonds) genieten een belastingvermindering van maximaal 30.000 EUR (30% x 100.000) of 45.000 EUR (45 % x 100.000) in geval van investering in een micro-vennootschap[1].
 • Inschrijving moet gebeuren bij inbreng of kapitaalverhoging binnen de 4 jaar na oprichting (en vennootschap ten vroegste opgericht op 01.01.2013).
  • Bij voortzetting in nieuwe vennootschap van bestaande activiteit (voorheen uitgeoefend in éénmanszaak of andere vennootschap) begint 4-jarige termijn te lopen vanaf start oorspronkelijke activiteit.
  • Te overwegen: nieuwe activiteit/uitbreiding activiteit onderbrengen in nieuwe vennootschap (wat is voortzetting activiteit? hoe belangrijk moet wijziging zijn?)
  • Te overwegen: éénmanszaak voor einde van 4-jarige periode onderbrengen in vennootschap.
 • Investeerder mag geen bedrijfsleider zijn in de betrokken vennootschap (ook niet onrechtstreeks via managementvennootschap); enkel te beoordelen op ogenblik van  volstorting van de aandelen?
  • Bedrijfsleiders kunnen investeren in elkaars KMO.
  • Een inbreng door echtgeno(o)t(e) is toegelaten (indien inbreng met gemeenschappelijke gelden wellicht slechts de helft in aanmerking te nemen).
  • Tevens is een investering door familie (kinderen/ouders/broers /zussen) toegelaten.

Vereiste: investeerder moet voldoende progressief belaste inkomsten hebben; te overwegen: inschrijving spreiden over meerdere jaren.

 • Uitgesloten/toegelaten activiteiten:
  • Zijn bijvoorbeeld uitgesloten: managementvennootschappen, financiële vennootschappen, vastgoedvennootschappen
  • Vennootschappen die uitgesloten activiteiten uitoefenen in combinatie met toegelaten activiteiten komen mogelijks wel in aanmerking.
  • Voormelde uitsluitingen gelden slechts de eerste 4 jaar (vanaf 5de jaar mag vennootschap dus bijv. wel onroerend ter beschikking stellen aan zaakvoerder).
  • Bijvoorbeeld wel mogelijk: uitoefening vrij beroep; holding (voor zover verkregen gelden niet worden gebruikt gedurende de eerste 4 jaar voor de aankoop van aandelen; aankoop aandelen met winst uit operationele activiteit wel mogelijk?)
 • Voorbeeld:  vennootschap wordt opgericht met kapitaal van 18.600 EUR. Vader en broer doen elk cash inbreng van 6.200 EUR (maximum in aanmerking te nemen bedrag per persoon = 30% van het kapitaal) è  kunnen elk belastingvermindering genieten van maximaal 2.790 EUR (te verhogen met opcentiemen) in geval van micro-vennootschap (voor zover er minstens zoveel gezamenlijke federale belasting verschuldigd is).
 • Conclusie:
  • Door grote potentiële belastingvoordeel is het zinvol de toepasselijkheid te overwegen bij opstart van elke nieuwe activiteit en bij recentelijk opgerichte éénmanszaken (overgang naar vennootschap binnen de 4 jaar).
  • Opgelet: toepasbaarheid in concrete situatie dient aan tal van formele voorwaarden te worden getoetst (bijvoorbeeld geen onroerend voor bewoning bestemd gedurende eerste 4 jaar, geld inbreng bijvoorbeeld niet te gebruiken voor uitkering dividenden binnen de 4 jaar). Een ten onrechte toegepaste belastingvermindering dient immers te worden teruggenomen

3. Andere fiscaal interessante mogelijkheden

Navolgende fiscaal interessante maatregelen zijn thans versoepeld in hun toepassing:

 • auteursrechten
 • octrooi-aftrek

Verder kan op basis van de afgeleverde rulings een fiscaal correcte, interessante kostenvergoeding uitgewerkt worden.

Voor nadere informatie, aarzel niet contact met ons op te nemen.


[1] Een micro-vennootschap is een vennootschap die voldoet aan minimum 2 van de volgende criteria:

 • balanstotaal kleiner of gelijk aan 350.000 EUR;
 • jaaromzet (exclusief BTW) kleiner of gelijk aan 700.000 EUR;
 • gemiddeld personeel per jaar minder of gelijk aan 10.